Terms & conditions

1. Algemene informatie

Wij zijn Blue1, een Belgische onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van AdBlue
opslag en distributiesystemen en telemetry systemen.

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook gekend als General data
protection regulation (GDPR), brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van
uw persoonsgegevens.

In het kader van uw overeenkomst met Blue1 kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden door
Blue1. Deze verwerkingen zijn nodig om u de dienstverlening te kunnen aanbieden, die u van ons
gewend bent. Uw persoonsgegevens zullen met de hoogste zorg behandeld worden door Blue1.

Verder in deze Privacy Notice vindt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw
persoonsgegevens.

Indien u vragen of opmerking heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, staan wij u
graag te woord. U kan hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerkingen.

De contactgegevens van onze verantwoordelijke voor de verwerking zijn als volgt:

Firma: Blue1
Adres: Waaslandlaan 24, 9160 Lokeren
E‐mail: info@blue1.be
Tel: 0032 9 349 37 51


U kan steeds contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking. U kan een antwoord
verwachten op uw vragen of opmerkingen binnen de 5 werkdagen na het ontvangst van uw vraag per
mail of schrijven. Voor kleinere vragen kan u ons steeds telefonisch contacteren.

Mogen wij u vragen om bij grotere vragen of aanvragen om bepaalde informatie te krijgen, deze
schriftelijke aan ons over te maken per brief of per E‐mail. Dit om de verwerking van uw aanvraag zo
vlot mogelijk te laten verlopen.

Mocht u niet tevreden zijn over onze communicatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens,
vragen wij u om onze rechtstreeks in te lichten, zodat wij alsnog uw probleem kunnen verhelpen.
Indien u wenst kan u altijd overgaan tot het overmaken van een klacht bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit.

2. Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de relatie tussen u en Blue1, kunnen uw persoonsgegevens verwerkt worden. Wij
beperken ons tot de strikt noodzakelijk gegevens die wij nodig hebben om u een goede dienstverlening
te kunnen bieden. Uw persoonsgegevens zullen steeds vertrouwelijk en met de nodige zorg behandeld
worden door ons. In het kader van de dienstverlening is het mogelijk dat wij uw gegevens delen met
derden. Zij zullen net als wij vertrouwelijk en met de nodige zorg met uw persoonsgegevens omgaan.

2.1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

In het kader van de relatie tussen u en Blue1 kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

‐ Persoonlijke identificatiegegevens:
o Naam, Voornaam, Adres,
‐ Financiële identificatiegegevens:
o Rekeningnummers
‐ Elektronische identificatiegegevens:
o E‐mail adres
‐ Beroepsmatige identificatiegegevens:
o Beroepsactiviteit, huidige betrekking, functie,

2.2. Doel van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en Blue1, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de
volgende doeleinden:

‐ Klantenadministratie/klantenbeheer
‐ Boekhoudkundige verwerkingen
‐ Beheer van geschillen
‐ Uitvoering van overeenkomsten

2.3. Duur van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en Blue1, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor
verschillende periodes naar gelang de wettelijke verplichting of de noden van Blue1 in het kader van
haar dienstverlening.

Gegevens die verwerkt worden in het kader van een overeenkomst met Blue1 zullen bij regel de
wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar worden bewaard. Deze termijn kan verschillen indien er
zich een geschil voordoet, waardoor de stuiting of opschorting van de verjaring het noodzakelijk maakt
om uw gegevens langer te bewaren.

Indien uw gegevens zijn verkregen in een precontractuele fase, zoals bijvoorbeeld de aanvraag tot een
offerte, en er geen verdere contractuele relatie ontstaat met Blue1, zullen uw gegevens worden
verwijderd één jaar na het jaar waarin u het laatste met ons contact hebt opgenomen.

3. Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten aan
u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:

‐ Recht op inzage en kopie van de gegevens
‐ Recht op het corrigeren van die gegevens
‐ Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)
‐ Recht op beperking van de verwerking
‐ Recht op overdraagbaarheid van gegevens

3.1. Recht op inzage en kopie van de gegevens

Als betrokkene hebt u het recht om ons te vragen of uw persoonsgegevens verwerkt worden. In het
geval uw persoonsgegevens verwerkt worden hebt u het recht om inzage te krijgen van uw
persoonsgegevens en de informatie te verkrijgen omtrent:

‐ De verwerkingsdoelen;
‐ De categorieën van persoonsgegevens het zijn;
‐ De categorieën van ontvangers van uw gegevens en of deze al dan niet in derde landen zijn
gevestigd of deel uitmaken van internationale organisaties
‐ De bewaringstermijn van uw gegevens

Indien de gegevens worden doorgegeven aan ontvanger derde landen of van internationale
organisaties, kan u steeds op de hoogte gesteld worden van de passende waarborg documenten die
Blue1 heeft ontvangen.

Indien u wenst kunnen wij u een kopie van uw persoonsgegevens bezorgen die worden verwerkt.
Omdat dit binnen onze organisatie niet altijd onmiddellijk mogelijk is, verzoeken wij u ons een periode
van 5 werkdagen te gunnen om u deze informatie over te maken.

Gelieve uw verzoek tot inzage of kopie te richten aan onze verantwoordelijke voor de verwerking. . De
contactgegevens kan u terugvinden onder titel 4 – Contactgegevens verantwoordelijke voorverwerking.

3.2. Recht op het corrigeren van die gegevens

Indien na inzage van uw persoonsgegevens zou blijken dat sommige van deze gegevens niet correct
zijn of niet meer overeenstemmen met de werkelijkheid, kan u ons altijd op de hoogte stellen. Wij
passen uw gegevens dan zo snel mogelijk aan.
Wij zullen de aangepaste gegevens dan aan u terugkoppelen ter bevestiging van de correctie.
Gelieve uw verzoek tot correctie te richten aan onze verantwoordelijke voor de verwerking. De
contactgegevens kan u terugvinden onder titel 4 – Contactgegevens verantwoordelijke voorverwerking.

3.3. Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)

Indien u niet langer wenst dat wij uw persoonsgegevens nog langer verwerken, zullen wij deze op
eenvoudig verzoek verwijderen in de mate van het mogelijke. Sommige van uw gegevens zijn niet
onmiddellijk te wissen, gezien zij onlosmakelijk verbonden kunnen zijn met bepaalde wettelijke
verplichtingen, bv. boekhoudkundige verwerkingen. Het wissen van gegevens zal daarom niet altijd
mogelijk zijn.

Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens zo snel mogelijk te verwijderen na de ontvangst
van uw verzoek.

Gelieve uw verzoek tot verwijdering van gegevens te richten aan onze verantwoordelijke voor de
verwerking. De contactgegevens kan u terugvinden onder titel 4 – Contactgegevensverantwoordelijke voor verwerking.

3.4. Recht op beperking van de verwerking

Als betrokkene hebt u het recht om de verwerking te doen beperken. Dit kan zowel in de zin van het
laten stoppen of stilleggen van de verwerking, maar ook in de zin van het tegenhouden van eventuele
verwijdering van gegevens omdat u het nodig acht dat de verwerkingsverantwoordelijke deze bewaart
voor uw raadpleging.

U kan de verwerking laten beperken voor volgende redenen:
‐ U betwist de juistheid van de persoonsgegevens: de gegevensverwerking wordt stilgelegd
zodat u de juistheid kan verifiëren;
‐ De verwerking is onrechtmatig: u verzet zich tegen het wissen van de gegevens, maar vraagt
een beperking van de verwerking in de plaats;
‐ U hebt de gegevens nodig voor het instellen, uitoefen of onderbouwen van een
rechtsvordering:
de verwerkingsverantwoordelijke kan de gegevens niet wissen, ook al heeft
hij zelf er geen nood meer aan voor zijn verwerkingsdoeleinden;
‐ U hebt een bezwaar gemaakt tegen de verwerking: gedurende de behandeling van de klacht
wordt de verwerking stilgelegd.

Wanneer u zicht wenst te beroepen op uw recht tot beperking van de verwerking, kan u ons daar
steeds schriftelijk van op de hoogte brengen. Wij doen het nodige om de beperking te voorzien.
Gelieve uw verzoek tot beperking van de verwerking te richten aan onze verantwoordelijke voor de
verwerking. De contactgegevens kan u terugvinden onder titel 4 – Contactgegevensverantwoordelijke voor verwerking.

3.5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens berust op de door u verleende toestemming voor de
verwerking, kan u vragen dat wij u uw persoonsgegevens aanleveren in een overdraagbaar formaat. U
kan ook vragen of wij uw gegevens overbrengen aan een andere onderneming die uw gegevens verder
zal verwerken.

Wij verzorgen deze overdacht van gegevens in de maten van het mogelijke binnen een redelijke
termijn.

Gelieve uw verzoek tot overdragen van gegevens te richten aan onze verantwoordelijke voor de
verwerking. De contactgegevens kan u terugvinden onder titel 4 – Contactgegevensverantwoordelijke voor verwerking.

4. Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking

Voor al uw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw rechten
als betrokken of informatie omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij onze verantwoordelijke voor
de verwerking. Hieronder vindt u zijn contactgegevens terug:

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
Firma Blue1
Adres: Waaslandlaan 24, 9160 Lokeren, Belgium
E‐mail: info@blue1.be
Tel: 0032 9 349 37 51

5. Klachten

Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor
steeds beroep doen op de klachten procedure.

U kan opteren van het probleem eerst aan te brengen bij onze verantwoordelijke voor
gegevensverwerking. Hij/zij al het nodige doen om uw klacht te onderzoek en onze procedure bij te
sturen waar nodig. De contactgegevens van onze verantwoordelijke voor de verwerking kan u
terugvinden onder titel 4 – Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking.

U kan steeds opteren om uw klacht rechtstreeks in te dienen via de Gegevensbeschermingsautoriteit.
Zij zullen uw klacht dan ten gronde onderzoeken.

6. Slotbepaling

Als Blue1 hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met
uw persoonsgegevens. Wij vinden het uitermate belangrijk om u goed van dienst te kunnen zijn en uw
persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere
persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren. Dit kan via de gebruikelijke
kanalen of rechtstreeks met onze verantwoordelijke voor de verwerking. De contactgegevens van
onze verantwoordelijke voor de verwerking vindt u terug onder titel 4 – Contactgegevensverantwoordelijke voor verwerking.

Blue1
Waaslandlaan 24
9160 Lokeren
Belgium
Tel: 0032 9 349 37 51
Fax: 0032 9 349 37 52
Mail: info@blue1.be
Website: www.blue1.be
VAT number: BE 0879.058.639